ناحیه صنعتی نیاسر

ناحیه صنعتی نیاسر واقع در استان اصفهان است.