ناحیه صنعتی نصرآباد

ناحیه صنعتی نصرآباد واقع در استان خراسان رضوی است.

لیست محصولات و خدمات ناحیه صنعتی نصرآباد:
معاینه فنی خودرو ، زغال از ضایعات منابع سلولزی ، انواع ترشی (میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه), بسته بندی انواع سبزی و صیفی جات خشک, انواع شور، غیر کنسروی (میوه ها و سبزیجات محافظت شده در آب نمک)

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی نصرآباد عبارت اند از: نصر آباد، شهرک صنعتی فریمان، فریمان، شهرک صنعتی تربت جام، تربت جام، ناحیه صنعتی باخرز ، باخرز، باخرز، شهرک صنعتی سنگ بست مشهد (کاویان)، نیل شهر