ناحیه صنعتی مربچه رامهرمز

ناحیه صنعتی مربچه رامهرمز واقع در استان خوزستان است.

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی مربچه رامهرمز عبارت اند از: شهرک صنعتی رامهرمز، رامهرمز، ناحیه صنعتی هفتگل، هفتگل، ناحیه صنعتی طالقانی رامهرمز، مشراگه، رامشیر، میداود، ناحیه صنعتی رامشیر، باغ ملک