ناحیه صنعتی لالی ۲

ناحیه صنعتی لالی ۲ واقع در استان خوزستان است.

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی لالی ۲ عبارت اند از: لالی، شهرک صنعتی مسجد سلیمان ۲، ترکالکی، سماله، گتوند، جنت مکان، شهرک صنعتی مسجد سلیمان ۱، سالند، ناحیه صنعتی سردشت دزفول، شوشتر