ناحیه صنعتی عشق آباد

ناحیه صنعتی عشق آباد واقع در استان خراسان جنوبی است.

لیست محصولات و خدمات ناحیه صنعتی عشق آباد:
روغن خام کنجد

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی عشق آباد عبارت اند از: بشرویه، ناحیه صنعتی بشرویه، ارسک، شهرک صنعتی طبس، ناحیه صنعتی دیهوک، انابد، بجستان، شهرآباد، فردوس، شهرک صنعتی بجستان