ناحیه صنعتی صنایع دستی شهرضا

ناحیه صنعتی صنایع دستی شهرضا واقع در استان اصفهان است.

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی صنایع دستی شهرضا عبارت اند از: شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا، شهرضا، شهرک صنعتی رازی (رنگسازان)، منظریه، گلشن، شهرک صنعتی پوده، نصرآباد، ناحیه صنعتی جمبزه، دهاقان، شهرک صنعتی دهاقان