ناحیه صنعتی حاجی آباد زیر کوه

ناحیه صنعتی حاجی آباد زیر کوه واقع در استان خراسان جنوبی است.

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی حاجی آباد زیر کوه عبارت اند از: حاجی آباد، حاجی آباد، حاجی آباد، اسفدن، زهان، قهستان، ناحیه صنعتی اسدیه، گزیک، اسدیه، قاسم آباد