ناحیه صنعتی بدره

ناحیه صنعتی بدره واقع در استان ایلام است.

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی بدره عبارت اند از: بدره، میمه، گراب، لومار، لومار، پهله، درب گنبد، توحید، دره شهر، ناحیه صنعتی ملکشاهی