ناحیه صنعتی بام

ناحیه صنعتی بام واقع در استان خراسان شمالی است.

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی بام عبارت اند از: صفی آباد، ناحیه صنعتی عباس آباد، اسفراین، شهرک صنعتی جوین، نقاب، نقاب، ناحیه صنعتی نوده انقلاب، شهرک صنعتی اسفراین، شهرک صنعتی شیروان، شهرک صنعتی فاروج