شهرک صنعتی پلدشت

شهرک صنعتی پلدشت واقع در استان آذربایجان غربی است.

بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی پلدشت عبارت اند از: شهرک صنعتی شوط، پلدشت، شوط، ناحیه صنعتی قره ضیاء الدین، ماکو، شهرک صنعتی ماکو ۲، ایواوغلی، شهرک صنعتی ماکو، شهرک صنعتی کانی خوی، سیه چشمه